راهکار برطرف کردن بوی بخار بنزین در ال۹۰ چیست ؟

شاید برای تندر۹۰ شما هم این مشکل پیش آمده که بعد از حدود ۱ ساعت روشن بودن کولر،بوی بنزین داخل اتاق خودرو احساس کنید ودر صورت باز کردن درب باک، بخار بنزین با شدت از باک خودرو خارج شود.

استشمام بوی نامطبوع بنزین از داخل کابین خودرو یکی از نشانه های عدم عملکرد صحیح کنیسترمی‌باشد. کنیستر بنزین (منبع ذخیره بخار بنزین، منبع رطوبت گیر بنزین) ال90 را بر عهده دارد. کلمه CANISTER بر گرفته از واژه لاتین به معنای CANSTRUM سبد می‌باشد . کنیستر مخزنی پر از دانه‌های کربن فعال است که زیر گل‌گیر و پشت سپر ، سمت شاگردخودرو قرار گرفته است.

این مخزن دارای دو شیلنگ است که یکی از آن‌ها طرف باک ودیگری به ورودی هوای موتور خودرو متصل می‌گردد.
زمانی که موتور روشن است، بخار بنزین به داخل موتور کشیده و در محفظه احتراق می سوزد ، اما وقتی موتور خاموش است، این بخارها جذب کنیستر شده و از ورود به هوای اطراف و آلودگی محیط زیست، جلوگیری می‌نماید.

ﻣﻄﺎﺑﻖ با اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ارائه شده از سوی خودروسازان بطور معمول هر 30 هزار کیلومتر یا 2 سال یکبار نیاز به بازدید و در صورت منفی بودن تست عملکرد صحیح آن ، قطعه می بایست تعویض شود.

نشانه‌های عدم عملکرد صحیح ( خرابی ) قطعه کنیستر چیست ؟

الف – اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮی ﺑﻨﺰﯾﻦ در اﻃﺮاف ﺧﻮدرو و یا استشمام آن از داخل کابین سرنشینان خودرو( به ویژه در فصول گرم تر سال)
ب – ﻧﺸﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ از ﺳﺮ ﺷﯿلنگی ﻫﻮای آزاد ، تجمع ﺑﺨﺎر در باک و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ آن پس از ﺑﺎز ﮐﺮدن درب باک خودرو
ج – ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺳﻄﺤﯽ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ روی قطعه ﮐﻨﯿﺴﺘﺮ
جهت اطمینان از نحوه عملکرد صحیح قطعه بازدیدهای دوره ای پیشنهاد می‌گردد.

روشهای تست عملکرد صحیح قطعه کنیستر کدام است..؟
الف – ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو را روﺷﻦ نموده ، اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد روی ﺳﺮ ﺷﯿلنگ ﻫﻮای آزاد قطعه قرار داده در این حالت می بایست ﻣﮑﺶ ﻫﻮا اﺣﺴﺎس شود.
ب – ﺷﯿلنگ اﺗﺼﺎل باک ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﺘﺮ را ﺟﺪا نموده سپس ﻫﻨﮕﺎم روﺷﻦ ﺑﻮدن ﻣﻮﺗﻮر خودرو ، ﻣﮑﺶ ﻫﻮا را از ﺳﺮﺷیلنگﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﻫﻮای آزاد را کنترل نمایید.

ولی یکی از راههای کار بردی مکانیک ها برای رفع مشکل بوی بنزین در اتاق می توان به اضافه کردن یه شلنگ کوتاه به شیلنگ خروجی هوای کنیستر که در پشت چراغ سمت شاگرد قرار دارد اشاره کرد که بعد از این کار انتهای شلنگ را در سوراخی که در گلگیر در پشت چراغ سمت راست خودرو قرار دارد به بیرون انداخته تا به داخل اتاق سرایت نکند. منبع تسنیم

  • پشتیبانی سایت
  • 1398/10/26
  • 149 بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه